08

Stavanger

Transaksjonsmarkedet

 • Hittil i år har det blitt omsatt for NOK 2,5 mrd. i Stavanger, mens det i samme periode i fjor ble omsatt for NOK 2,1 mrd. Hadde det ikke vært for salget av Herbarium, ville Stavanger også ha opplevd et fall i volumet
 • Newsec registrerer relativ smal interesse i Stavanger, der flertallet av transaksjonene er innenfor kontor og handel
 • Interessen fra syndikatene fortsetter med 4 transaksjoner hittil i år, og står for en svært stor andel av transaksjonsvolumet
 • Siden sist har Newsec redusert prime yield i Stavanger fra 4,75% til 4,25% med bakgrunn i Herbarium-transaksjonen. Dette reduserer Stavanger sitt yieldgap sammenlignet med Bergen og Oslo, dog er det fortsatt på et attraktivt nivå

På vegne av Camar og Entra har Newsec uteleie av 7.000 kvm kontorlokaler av svært god standard i Fjordpiren Hinna Park

Leiemarkedet

 • Ledigheten i Stavanger holder seg relativt stabilt, men er svakt opp fra forrige kvartal. Det er rundt 235.000 m² ledige kontorarealer som tilsvarer en ledighet på 10,3% i andre kvartal som er noe opp fra forrige kvartal. Newsec opplever at visse segmenter fremstår mindre berørt av den usikkerheten koronapandemien skaper. Industri og big box har hatt jevn etterspørsel, mens det for kontorsegmentet er betydelig usikkerhet. Sannsynligvis vil etterspørselen etter kontor heller ikke være sterk i tredje kvartal, og en rekke av søkene som gikk i andre kvartal ble skjøvet på. Utleie til handel i sentrum og senter opplever sterk press på leien.
 • Forus er fortsatt i en særstilling med meget høy ledighet. Sysselsetting innenfor olje/energibransjen vil påvirke etterspørselssiden etter kontorer på Forus fremover. I mars så man at bedriftene i regionen var sterkt preget av koronaviruset—med oljeprisras på toppen av det hele. Etterspørselssiden globalt blir trolig svak en periode fremover, men i skrivende stund har oljeprisene stabilisert seg på rundt USD 45 over flere uker. Samtidig har regjeringen med sin revisjon og lettelse av skattetrykket mot oljebransjen skapt noe mer trygghet for en periode fremover.
 • Lokasjoner langs E39 og planlagte busway-stopp har over tid vært foretrukket av mange leietakere.
 • Paradisområdet fikk ikke den «pangstarten» de ønsket for videre utbygging, med Aker BP som en hjørnestein i planene. Vi ser likevel at Bane NOR (K2) og Brødrene Jensen AS («Paradis Stasjon 1972») holder fast ved sine planer, der sistnevnte har kommet lengst og nærmer seg ferdigstillelse for utvidelse av «gamle Statens Hus». Foruten Aleris sitt private sykehus har en rekke leietakere allerede signert arealer.
 • Det er tilsynelatende en mer begrenset skjult ledighet nå, enn det var gjennom 2018/2019, men på kort sikt vil det trolig være noe bufferareal som står tomt, men som ikke kommer ut i markedet. Vi antar at bedriftene denne gang avventer en stund for å se virkningene av koronapandemien.
 • Ledigheten i sentrum er relativt høy, sett i historisk lys. Dette skyldes ikke bare at det nylig er ferdigstilt store arealer i sentrum (rundt 40.000 m²), men trolig også at aktører ser til Forus, Paradis og Hinna Park på grunn av stort prisgap.
 • Lave leiepriser i randsonene og på Forus, men trenden for området var frem til virusutbruddet svakt positiv, spesielt for randsone. I sentrum har prisene holdt seg stabile, med leiepriser på om lag det doble av Forus på gode sentrumsobjekter. Vedvarende høy ledighet vil nok likevel kunne legge en demper på leieprisene i sentrum.
 • Stabil ledighet i Hinna Park, men det har vært noe usikkerhet knyttet til ledighet og prisbilde fremover. Nå som Aker BP tilsynelatende har besluttet å bli værende i Hinna Park, vil dette trolig styrke områdets attraktivitet. Sterk konstellasjon som nå skal videreutvikle Hinna Park del II.
 • Ser man på kombinasjonssegmentet er markedet balansert med en begrenset ledighet på mellom 4–6%, stabilt i flere år. Segmentet utgjør en betydelig del av markedet på Forus, samt baseområdene, og ikke minst kommuner med kort kjøretid til Stavanger. Stabilt leieprisnivå, med god etterspørsel—spesielt etter eiendommer med lav kontorandel. Sterkere etterspørsel etter verksted enn logistikkeiendom. Investeringene på norsk sokkel forventes å bli kraftig redusert kommende 12 måneders periode, og dette vil berøre oljeservicesegmentet som trolig må omstille og kutte kostnader fremover. Vi ser imidlertid at en del industrieiendommer konverteres til annen bruk, og således bidrar til å holde ledighet på lave nivåer.

På vegne av et Malling-syndikat har Newsec utleie av 4.000 kvm kontorer av høy kvalitet i Badehusgata 37